top of page

ÖVERVAKNING AV ORDNING VID RESTAURANGER ÖVERVAKNING AV ORDNING Kravet på övervakning av ordningen är inom restaurangverksamhet starkt bundet till servering av alkohol. Alkohollagen ställer krav på att ordningen upprätthålls på verksamhetsstället, vilket verksamhetsdrivaren i sin plan för egenkontroll måste ta i beaktan. (Alkohollag 39§) Om serveringen av alkohol fortsätter efter kl. 01.30, ska tillståndsinnehavaren för varje påbörjat hundratal kunder utse en sådan ordningsvakt som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015). Tillståndsmyndigheten kan dock höja, sänka eller slopa kravet helt och hållet, eller ändra på tidpunkten när kravet ställs enligt konstaterat behov. Fastän alkohollagen inte specifikt ställer krav på att ordningsvakter måste utses före det som nämns angående serveringstiden, och det som specificeras av tillståndsmyndigheten, måste tillståndsinnehavaren se till att ordning och säkerhet alltid upprätthålls på serveringsstället. Enligt lagen om privata säkerhetstjänster kan en innehavare av verksamhetsstället självmant utse ordningsvakter för att övervaka ordningen vid verksamhetsstället. Ordningsvakterna måste antingen vara anställda direkt av verksamhetsstället, eller vara inköpta av någon innehavare av näringstillstånd inom säkerhetsbranschen (ett vaktbolag). Ordningsvakterna måste med godkänt resultat ha avlagt en grundutbildning för ordningsvakter och inneha ett av polisen utfärdat giltigt ordningsvaktskort. Om verksamhetsstället anställer ordningsvakterna direkt, måste saker såsom försäkringar och rättsskydd tas i beaktan. Ordningsövervakningsverksamhet har specifika försäkringar som ställs av försäkringsbolagen. På klarspråk = En privatperson, förening eller ett företag får inte erbjuda ordningsövervakningstjänster åt en restaurang emot betalning eller i övrigt utan ett näringstillstånd. Detta gäller även enskilda privatpersoner som har som avsikt att arbeta som ordningsvakt emot betalning med faktura. (Lag om privata säkerhetstjänster 1085/2015). ORDNINGSVAKTENS UPPGIFTER VID EN RESTAURANG Ordningsvaktens primära arbetsuppgift är alltid ombesörjande av ordning och säkerhet. Förutom detta, kan ordningsvakten även delta i styrkandet av ålder enligt restaurangens verksamhetsplan. Inget i sig förbjuder t.ex. en minderårig person från att vistas på serveringsområdet, men tillståndsinnehavaren har en skyldighet att se till, att alla personer som det serveras alkohol åt, är av laglig ålder. (Alkohollag 37§) Vanligt är, att restaurangen ställer ålderskrav på hela verksamhetsstället, åtminstone efter en viss tid. Därav fungerar det i praktiken så, att ordningsvakten redan vid ingången styrker åldern på besökarna. RESTAURANGPERSONALENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Restaurangens personal ska vid serveringsstället se till att alkohol inte serveras åt;

1) personer som inte har fyllt 18 år 2) personer som uppenbart är berusade eller uppträder störande 3) personer som kan misstänkas komma överlåta eller förmedla alkoholdrycken åt någon avsedd i punkterna 1 och 2. Restaurangpersonalen har inte bara rätt, utan även en skyldighet att vägra en person tillträde till- eller avlägsna en person från serveringsstället, om personen är uppenbart berusad.

Personalen har även rätt att ta bort ett kärl och bevisligen förstöra den alkoholdryck som finns i kärlet av en person som brutit mot förbudet att avlägsna sig från serveringsområdet med alkoholdrycken. Oftast är det dock ordningsvakten som i praktiken utför dessa uppdrag. ÖVRIGT Noterbart är även det, att fastän verksamhetsstället skulle ha ett uppdragsavtal med en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen angående bevakning av fastigheten (väktartjänst), har inte en väktare samma befogenheter som en ordningsvakt när det gäller t.ex. vägrande av tillträde, avlägsnande och säkerhetsvisitationer. En väktare har dessutom inga lagstadgade befogenheter när det gäller upprätthållande av ordning och säkerhet. Om ni behöver hjälp med planering eller utförande av restaurangsäkerhet, står vi till tjänst! Benjamin Hakala, VD Ab AXIA Security Services Oy

80 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE ALLMÄNT Då vi pratar om ordningsvakters arbetsgivare, syftas på lag om privata säkerhetstjänster (1085/2015, 3 kap 26 eller 28§.) De vanligaste av dessa är

Comments


bottom of page